Magdalena R.Radovic

Prim.dr sci.med Magdalena R. Radović, specijalista radiologije, rođena je 1973. godine u Kragujevcu. Završila je Prvu kragujevačku gimnaziju 1992. godine kao nosilac Vukove diplome. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završila je 1999. godine sa prosečnom ocenom 9,06 (devet i nula šest). Bila je stipendista Vlade Republike Srbije.
Specijalistički ispit iz radiologije položila je 2005. godine sa odličnim uspehom. Magistrirala je 2014. godine, a doktorirala 2016.godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz oblasti dijagnostike bolesti dojke. Zvanje Primarijus je stekla januara 2019.godine. Oko 20 godina iskustva na poslovima lekara, od toga više od 15 godina iskustva na poslovima specijaliste radiologije, dominantno iz oblasti dijagnostike dojki. Od decembra 1999. godine je radila u Kliničko bolničkom centru „ Bežanijska kosa“ u Beogradu u Dijagnostičkom imidžing centru, Odseku za dijagnostiku bolesti dojki. Od decembra 2016.godine je radila u Opštoj bolnici „Euromedik“ u Beogradu. Od 31.08.2020. je zaposlena u Opštoj bolnici „Belmedic“ u Beogradu. Strucno se usavršavala u najznačajnijim senoloskim centrima Evrope. Autor je i koautor velikog broja stručnih i naučnih radova objavljenih u domacim i međunarodnim stručnim časopisima. Autor više radova prezentovanih na domaćim i međunarodnim simpozijumima i kongresima. Predavač po pozivu na simpozijumima I kursevima iz oblasti dijagnostike dojki. Poseduje aktivno znanje engleskog jezika. Član je strukovnih organizacija: Radiološke sekcije Srpskog lekarskog društva, Evropskog udruženja radiologa, EUSOBI i Srpskog senološkog društva. Pim.dr sci.med Magdalena Radović se svakodnevno bavi : dijagnostikom dojke (mamografija, ultrazvuk i elastografija, MR pregledi, interventne procedure-punkcije, biopsije pod ultrazvučnom kontrolom (biopsija širokom iglom-„core“biopsija, CNB i vakuum-asistirana biopsija, VAB), ultrazvučnim pregledima (štitasta žlezda, abdomen), punkcijama štitaste žlezde i limfnih nodusa. Član je i Konzilijuma za dojku Ustanove u kojoj radi.